Điều khoản

Quy định khi tham gia và sử sụng trang Thông Tin Bác Sĩ

I / ĐIỀU KHOẢN BẮT BUỘC – SỰ THÔNG CÁO:

+ Cấm bàn luận chính trị, phân biệt chủng tộc và tôn giáo

+ Cấm dùng mọi hình thức chống phá Đảng và Nhà Nước Việt Nam

+ Cấm đưa các thông tin làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục Việt Nam

​+ Hoàn toàn tuân thủ pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm trước nội dung mà mình đưa lên

+ Ttbacsi.com là 1 cộng đồng thông tin mở nên chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm về các thông tin hay dữ liệu của người sử dụng đăng tải. Bất cứ sự sai lệch nào trong những điều khoản dưới đây xin hãy thông báo cho chúng tôi để đưa ra các hướng xử lý kịp thời.

+ Những điều khoản này gắn liền với quá trình hoạt động của chúng tôi, tùy vào thời điểm và hoàn cảnh mà chúng tôi có thể thay đổi bất cứ khi nào, bạn cần phải thường xuyên cập nhật những điều khoản này để tránh hoạt động sai lệch với những quy định mà chúng tôi ban hành

II / QUY ĐỊNH BẢO MẬT:

+ Ttbacsi.com cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng.Những dữ liệu của Bạn sẽ được tích trữ và xử lý ở server của Ttbacsi.com. Nếu Bạn truy cập trang web Ttbacsi.com bên ngoài Việt Nam, sử dụng trang web này tức là Bạn đã đồng ý chuyển tải dữ liệu của Bạn ra khỏi nước Bạn và đưa đến server của Ttbacsi.com.

+ Những trang web của chúng tôi nối với những trang web khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Ttbacsi.com không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do Bạn chọn từ trang web Ttbacsi.com. Chúng tôi khuyến cáo Bạn nên xem lại những quy định bảo mật của những trang web đó để Bạn có thể biết được cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của Bạn. Bảng Quy định Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web Ttbacsi.com và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

+ Ở một vài vùng trên trang web của chúng tôi, Ttbacsi.com đòi hỏi và có thể đòi hỏi Bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin liên lạc, thông tin quảng cáo và bất cứ những thông tin khác mà tính đồng nhất có thể thấy rõ. Ở những vùng khác, Ttbacsi.com thu thập hoặc có thể thu thập thông tin về nhân khẩu mà không chỉ riêng đối với Bạn như mã vùng, tuổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích. Thỉnh thoảng chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập kết hợp của cả hai loại thông tin. Ví dụ về những vùng trên trang web Ttbacsi.com nơi chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân hoặc kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu là những trang Bạn có thể mở tài khoản tại Ttbacsi.com.

+ Vì chúng tôi tin rằng việc quản lý thông tin của Bạn là một quá trình dài lâu nên chúng tôi giữ lại không giới hạn tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về Bạn trong nỗ lực giúp Bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả và thích hợp hơn. Dĩ nhiên, Bạn có thể sửa chữa hoặc cập nhật những mô tả sơ lược tài khoản tại Ttbacsi.com của Bạn. Ngoài ra, Bạn có thể loại bỏ hoặc đóng tài khoản trên Ttbacsi.com bất cứ lúc nào.

+ Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của Bạn, những thông tin kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng trang web.ngoại trừ :

– Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu Bạn đồng ý tiết lộ.

– Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho những công ty và cá nhân chúng tôi làm việc để chúng tôi thực hiện những chức năng vì lợi ích của chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc làm chủ những máy chủ trang web của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ truy cập thông tin cá nhân của Bạn cần thiết để thực hiện chức năng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.

– Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đòi hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đòi hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết.

– Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba đòi hỏi tất cả hoặc một phần quan trọng công việc của Ttbacsi.com.

+ Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoản Ttbacsi.com bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Ttbacsi.com, vào tài khoản của Bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

Nếu Bạn chọn lựa những thư nhận được, email thương mại hay những thông tin khác từ Ttbacsi.com hay bên thứ ba vào lúc Bạn đăng ký với Ttbacsi.com nhưng chắc chắn thay đổi suy nghĩ của Bạn, Bạn có thể quyết định không tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản như miêu tả ở trên. Nếu Bạn chọn trước là không nhận những giao tiếp như thế, sau đó Bạn có thể chọn tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản.

III / QUY ĐỊNH SỬ DỤNG: 

+ Ttbacsi.com cho phép Bạn xem và truy cập một bản sao đơn giản nội dung hiện có trên Ttbacsi.com chỉ cho cá nhân Bạn, không vì mục đích thương mại.